Projekt Gradimo trajnostno prihodnost – Mladi v akciji

mladi v akciji zd

1. oktobra 2013 se je neformalna skupina Zelene centrale uspešno prijavila na razpis programa Mladi v akciji s projektom Gradimo trajnostno prihodnost.

Projekt izhaja iz predpostavke, da je z aktivno participacijo mladih možno spodbuditi trajnostni razvoj podeželja na način, da mladi najprej raziščejo lokalno naravno in kulturno dediščino ter jo v kombinaciji s strokovnimi smernicami, ekološkimi načeli, ustvarjalnostjo in inovativnimi pristopi uporabijo kot temelj za lastno opolnomočenje in socialno podjetništvo.

Ideja za projekt je plod terenskega dela v kraju Jurovski Dol in njegovem širšem zaledju v Slovenskih goricah, kjer je naša skupina opazila bogato naravno in kulturno izročilo z izjemnim potencialom, s katerim pa v mnogih lokalnih skupnostih upravljajo na izrazito netrajnostni način. To se med drugim izraža v slabo načrtovanih in škodljivih posegih v prostor, v izrazito kratkoročno usmerjenih in zastarelih razvojnih projektih, propadu in degradaciji stavbne kulturne dediščine, v izumiranju tradicionalnih obrti in izginjanju lokalnih spretnosti in znanj, pa tudi v neperspektivnosti okolja za mlade, visoki brezposelnosti oz. večinski zaposlenosti prebivalcev izven domačega okolja (v večjih mestih), pomanjkanju medgeneracijske solidarnosti in v izraziti pasivnosti prebivalcev v odnosu do lokalnih nosilcev moči.

Projekt želi spodbuditi mlade, da začnejo z raziskovanjem naravne in kulturne dediščine preizpraševati lokalne smernice razvoja ter da se aktivno vključijo v njihovo sooblikovanje.

Pri tem se je naš projekt osredotočil predvsem na trajnostni način gradnje z naravnimi materiali iz lokalnega okolja, torej na tisti del kulturne dediščine, za katerega je naša skupina ocenila, da kljub nekdaj bogati lokalni tradiciji sodi med najbolj zanemarjena področja vsakodnevnega življenja v regiji. Obenem gre po naši oceni za področje z izjemnim razvojnim potencialom, ki lahko pomembno pripomore k večji kakovosti bivanja v regiji, Sloveniji in Evropi, predvsem pa omogoči bogat osebnostni razvoj in poklicne priložnosti za ranljive skupine mladih v regiji. Ni nepomembno, da v tem trenutku v Sloveniji ne obstaja noben organizirani program izobraževanja o tem načinu gradnje (niti na srednješolski ali fakultetni niti na poklicni mojstrski ravni). Dolgoročni cilj našega projekta je spodbuditi vzpostavitev kakršne koli trajne oblike tovrstnega izobraževanja.

Osnovni vsebinski cilj projekta je bil tako do potankosti raziskati lokalno izročilo gradnje z naravnimi materiali iz lokalnega okolja – natančneje z lesom, kamnom, slamo in blatom -, ga primerjati z lokalnimi izročili iz drugih evropskih in svetovnih okolij, raziskati sodobne strokovne, energetske, ekološke, antropološke in arhitekturne smernice v povezavi s tem področjem ter jih nadgraditi z lastno ustvarjalnostjo in inovativnostjo. V okviru projekta smo izvedli štirinajstdnevne praktične delavnice tovrstne gradnje in si na ta način zgradili svoj lastni prostor za nadaljnje dejavnosti, nadgradnje in izpeljave projekta (ter drugih mladinskih pobud).

Med najpomembnejše cilje projekta sodijo še: povezovanje izobraženih in zaposlenih mladih (arhitektov, oblikovalcev, gradbenikov) z njihovimi nezaposlenimi in slabše izobraženimi vrstniki; njihovo skupno aktivno neformalno učenje na področju trajnostne gradnje z lesom in blatom ter enakovredno aktivno sodelovanje v načrtovanju in izvedbi projekta, spodbujanje razmer za ustvarjalno podjetništvo, izvajanje visoko kakovostnih dejavnosti na odročnem ruralnem območju (geografske ovire) ter njihovo približevanje izključenim družbenim skupinam, vključevanje ranljivih skupin in mladih z manj priložnostmi (socialne, zdravstvene, ekonomske ovire) ter spodbujanje zdravega načina življenja z raznovrstnimi fizičnimi aktivnostmi v naravi (iskanje in raziskovanje naravnih materialov, gradnja, spodbujanje trajnostnega načina življenja). Prav tako se želi naš projekt nasloniti na procese medgeneracijskega sodelovanja in učenja (pogovori s starejšimi, ki še poznajo tradicionalne načine gradnje z naravnimi materiali, iskanje rešitev pri starejših mojstrih, aktivno učenje na terenu).

V skladu s prednostnimi nalogami programa Mladi v akciji želi naš projekt skozi vse delovne procese – učenja, raziskovanja, debatiranja in enakovrednega soodločanja – spodbuditi tudi aktivno državljanstvo mladih. Spodbuditi želi njihovo nenehno preizpraševanje okolja, v katerem živijo, raziskovanje razvojnih možnosti na temelju obstoječih danosti ter promovirati možnosti participacije, ki jih imajo mladi v demokratičnih procesih. Navsezadnje že sama izvedba in promocija programa Mladi v akciji v odmaknjenem ruralnem okolju pri mladih zbudi zavest o številnih možnostih, ki jim jih ponuja vključenost v Evropsko unijo, ter jih na ta način spodbudi, da se bolj aktivno vključijo v iskanje evropskih povezav, izrazijo svojo iniciativnost prek lastnih mladinskih pobud in udejanjijo svoje ideje – ne le v lastnem lokalnem okolju, pač pa tudi širše v Sloveniji in Evropi.

Pri izvedbi projekta smo se povezali tudi z društvi iz tujine (predvsem z nemškim društvom LehmWerk), s čimer želimo razvijati občutek evropskega državljanstva in povezanosti ter krepiti zavest o vključenosti (še tako odročnih ruralnih območij) v skupno evropsko politiko.

Prek skupnega učenja in dela želimo (dobesedno) graditi našo skupno prihodnost, ki bo temeljila na solidarnosti, medsebojnem učenju, strpnem dialogu in upoštevanju naše medsebojne različnosti. S skupnostnim prostorom, ki ga bomo zgradili v okviru projekta, želimo prispevati k razvoju kakovostnih podpornih sistemov za aktivnosti mladih v našem lokalnem okolju ter povečati zmogljivost organizacij civilne družbe na področju mladine. Dolgoročno želi naš projekt spodbuditi tudi evropsko sodelovanje na področju dela z mladimi.

Leave a Reply